انواع حساب

مشخصات قرارداد (Natural Gas)

Professional ECN Prime
حجم قرارداد 10000 10000 10000
کمیسیون 0.7$ 0.5$ $0
مارجین 3% 3% 3%
ساعات معاملاتی 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Trading Days Monday -Friday Monday - Friday Monday - Friday
  • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).