انواع حساب

مشخصات قرارداد (Dow Jones Industrial Average)

Professional ECN Prime
حجم قرارداد 1 1 1
کمیسیون $0.3 $0.2 $0
مارجین 1% 1% 1%
ساعات معاملاتی 01:01-23:59 01:01-23:59 01:01-23:59
Trading Days Monday - Friday Monday - Friday Monday - Friday
  • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).