Cổ tức chỉ số

Keep an eye on the ex-dividend dates of companies to plan your transactions

Số dưới đây sẽ được phát hoặc trừ dựa trên 1 chỉ số (không phải trên quy mô hợp đồng). Số liệu Cổ tức dưới đây được các Nhà cung cấp thanh khoản cung cấp cho INGOT Brokers và có thể thay đổi tùy thuộc vào thành phần của mỗi ngày Không hưởng quyền cổ tức cho chỉ số