Máy tính cho nhà giao dịch

Our trading calculator will help you take better decisions before opening positions

Máy tính giao dịch của chúng tôi là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn đưa ra các quyết định đúng đắn nhất trước khi mở lệnh. quý vị cũng có thể đặt các giá chào mua và chào bán khác nhau và so sánh kết quả.

kết quả tính

Công thức tính

Điểm xoay

Điểm xoay = (Cao + Thấp + Đóng) / 3

Hỗ trợ & Kháng cự thứ nhất:

Kháng cự thứ nhất = (2 x Điểm xoay) – Thấp

Hỗ trợ thứ nhất = (2 x Điểm xoay) – Cao

Hỗ trợ & Kháng cự thứ hai:

Kháng cự thứ hai = Điểm xoay + (Cao – Thấp)

Hỗ trợ thứ hai = Điểm xoay – (Cao – Thấp)

Hỗ trợ & Kháng cự thứ ba:

Kháng cự thứ ba = Cao + 2 X (Điểm xoay – Thấp)

Hỗ trợ thứ ba = Thấp – 2 X (Cao – Điểm xoay)

Cookies & Privacy: Cookies assist us in securing your trading activities and enhancing the performance of our website. Cookies are small text files sent from the web server to your computer. Cookies used by us do not contain any personal client data or account and password information. Click here to read more.