Loại tài khoản

Thông số kỹ thuật của hợp đồng (Cà phê)

Professional ECN Prime
Contract Size 1000 (100000 lbs) N/A 1000 (100000 lbs)
Hoa hồng $10 N/A $0
Ký quỹ %6 N/A %6
Giờ giao dịch 12:15 - 20:30 N/A 12:15 - 20:30
Trading Days Monday - Friday N/A Monday - Friday
  • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).