Loại tài khoản

Thông báo và ngày lễ

Chúng tôi biết bạn có thể không có thời gian để liên tục theo dõi thị trường. Vì vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những thông báo quan trọng nhất tại đây!

CN
Th 2
Th 3
Th 4
Th 5
Th 6
Th 7
JULY 2024 FUTURES TERMINATION SCHEDULE
IMPORTANT NOTIFICATION: UK General Election - 4 July 2024
Independence Day Holiday
IMPORTANT NOTIFICATION: UK General Election - 4 July 2024
IMPORTANT NOTIFICATION - Upcoming parliamentary elections in France resulting in the possibility of increased volatility
Zero Commissions on All Products for Professional Accounts
Global IT Technology Outage