Loại tài khoản

Thông số kỹ thuật của hợp đồng (Natural Gas Spot)

Professional ECN Prime
Contract Size 10000 10000 10000
Hoa hồng 0.7$ 0.5$ $0
Ký quỹ 3% 3% 3%
Giờ giao dịch 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00 01:00 - 24:00
Trading Days Monday -Friday Monday - Friday Monday - Friday
  • Note: Trading hours are based on GMT+2 Time (+1 hour for daylight saving).